X
تبلیغات
زولا

ارد بزرگ : اندیشمند و متفکر ایرانی که نظریه قاره کهن او شهرتی شگفت انگیز یافته
است او به صراحت از تبانی شرق و غرب برای بلعیدن حوزه فرهنگی مرکز جهان (
که ایران در قلب آنست) یاد کرده است نظریه او مبتنی بر سخن فردوسی است که
می گوید سلم و تور دو فرزند فریدون که یکی بر غرب و دیگری بر شرق جهان
حکومت می نمودند برای تصاحب این سرزمین ایرج حاکم منطقه قاره کهن (نامیست
که ارد بزرگ بر منطقه ای از کشمیر تا مدیترانه نهاده است ) را می کشند . و
او می گوید قاره کهن امروز توسط آسیا و اروپا بلعیده شده است . و چین با
شروع بحث جاده ابریشم بدنبال افکار استعماری است حال آنکه این جاده ، جاده
انتشار فرهنگ غنی ایران به شرق بوده است و نمونه آن افکار میترایزم و
شاهنامه فردوسی است که هر دو را با جعل اسامی از آن خود می دانند . نظریه
دیگر او کهکشان بزرگ اندیشه نام دارد که دقیقا نقطه عکس نظریه دهکده کوچک
جهانی است او با دلایل مستدل ثابت می کند جهان رو به انفجار اندیشه های
گوناگون است و پیش بینی می نماید بزودی تعداد سایت های اینترنتی به چندین
برابر جمعیت کره زمین برسند .